Wil graag informatie uitwisselen die een weergave is van de werkelijkheid. Via mijn contacten krijg ik informatie die ik graag wil delen!

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!