Follow

In de buurt van ? Zaterdagochtend tussen 9 en 12 hebben we een open dag van de moestuinen. Met uitleg over en natuurlijke staat de koffie en thee klaar met wat gezonds.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!