Follow

Gisteren waren we ook op bezoek bij "Het Groenen Paradijs" Ook bekend als de . Deze zijn een inspirerend voorbeeld van een ecologische leefwijze. Ga vooral eens langs voor homemade voeding.

Ze zitten nu (nog) op het Zeeburgereiland, hier: osm.org/go/0E6VeIc6I--?m=
Zie ook: facebook.com/Het-Groenen-Parad

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!