Follow

Beetje stille instance voor Mastodon. Zowel @mastodon als @mdbraber zijn al een tijdje stil hier.

@proefeiland @mdbraber @mastodon klopt. Is een nog wat lege instance. Je kan ook makkelijk mensen volgen van andere instances met je account op mastodon.nl.

@proefeiland @mastodon druk met andere dingen, maar ik lees mee in de achtergrond

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!