Follow

Interview over afgehandeld. Nieuwsbrief voor NLLGG leden geschreven en verzonden. Wijkkrantpagina voor @opwgroningen@twitter.com opgemaakt. Auto ingepakt voor de bijeenkomst @NLLGG@twitter.com van morgen.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!