Follow

in actie. Heerlijk om elke keer weer te zien dat er allerlei verschillende mensen naar de @nllgg bijeenkomst komen. En dat ze zich allemaal vermaken en waar nodig elkaar helpen. Daar doen we het voor. 😀

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!