Follow

Nou héhé, dat zou tijd worden...
---
RT @KVK_NL@twitter.com
Zo'n 1,3 miljoen eenmanszaken in Nederland krijgen vóór 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer van de Belastingdienst. Dit nieuwe nummer heeft geen koppeling meer met jouw BSN-nummer. Hoe dat precies werkt, vind je hier bit.ly/2Ml297k
twitter.com/KVK_NL/status/1087

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!