Follow

RT @bitsoffreedom@twitter.com
Let op mensen: @mozilla@twitter.com zoekt weer techneuten, beleidshackers en wetenschappers die een fijner internet helpen te regelen.

Je krijgt de financiële ruimte om een jaar lang te werken aan dingen die belangrijk zijn!

blog.mozilla.org/blog/2019/03/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!