Follow

Gisteren gewandeld naar Selwerderhof, komen we over de Zuilen (De Hoogte) en dan wordt je toch triest over de hoeveelheid . Hier is een blik mensen nodig om het op te ruimen. Al eerder gemeld ook. @gem_groningen@twitter.com @Milieudienst050@twitter.com

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!