Follow

Hmm, tijdschrift voor dochter gekocht bij de kringloop, zitten de adresstickers er nog op. (Zijn weliswaar blaadjes van 15+ jaar geleden, maar toch). Verkoop van en dat voor 10cent per stuk? 😂🤔 /cc @ictrecht@twitter.com

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!