Follow

RT @roosvonk@twitter.com
Dit. Verdomme. Wilde je doorscrollen, want ‘te politiek/activistisch/ongezellig’? Ho, stop🛑
Laat dit tot je doordringen: We laten de aarde verruïneren. We staan erbij & kijken ernaar. Trek je muil open net als . vooral BN’ers! Wie zwijgt is medeplichtig.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!