Follow

Bijzonder dat er gevestigde hosting-bedrijven zijn, die VPS'en aanbieden met oude Linux-distributies. Debian 8? Kom op zeg. Tuurlijk, LTS-release, maar dan nog.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!