Follow

RT @NLLGG@twitter.com
Heb je ons programma voor 18 mei al gezien? Tjokvol interessante dingen! Als je nog niks te doen hebt die dag, weten wij wel wat voor je. ;-) Check het hier 👉 nllgg.nl/bijeenkomst/20190518

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!