Follow

Oh @dvhn_nl@twitter.com, kunnen jullie niet iets in de tweet er bij doen, als het om een plus-artikel gaat? Dan weet ik dat 't nutteloos is om de link aan te klikken.
---
RT @dvhn_nl@twitter.com
Het@dvhn_nl@twitter.comvan streamingdiensten als Spotify en Apple Music heeft grote gevolgen. Liedjes worden korter, losse songs verdringen het traditionele album en de hitlijsten ondergaan een transformatie. buff.ly/2ISDLdq
twitter.com/dvhn_nl/status/112

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!