Follow

RT @NLLGG@twitter.com
Afgelopen zaterdag waren we bij een gezellig @TDOSE@twitter.com. Nog meer en 🐧 vind je aanstaande zaterdag op onze bijeenkomst in . Mis het niet, dit is de laatste voor de zomervakantie! ℹ️ nllgg.nl/bijeenkomst/20190518 voor tijden, locatie en programma. Tot dan! 😁

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!