Follow

Vanmorgen dochterlief bij het bed: "Papa, mijn bed schudde helemaal en nu ben ik wakker", twee uur later was ze nog van slag. Dus ook in Stad.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!