Follow

RT @opwgroningen@twitter.com
Wauw! Vanmiddag hebben we al drie huisjes overeind gezet. Er moet nog zeker het nodige gebeuren. Morgen en overmorgen dus flink aan de slag. Kom jij mee helpen? Vanaf 10:00 achter Antillenstraat 7 - onder de poort door en dan zie je ons wel :-)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!