Follow

RT @bitsoffreedom@twitter.com
Heb je naar aanleiding van @avrotrosradar@twitter.com je Nextdooraccount ge-deactiveerd? Zorg dat ze ook al je gegevens verwijderen!
Lees hier hoe!⤵️

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!