Follow

RT @thijsniemant@twitter.com
Je richt een bureau op om ICT-projecten onafhankelijk te toetsen.
Dat bureau doet z’n werk goed.
Dus ga je het bureau tegenwerken.

nrc.nl/nieuws/2019/09/04/kriti

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!