Follow

Juist, want korten werkt altijd zo goed. Is dat werkelijk hoe je ouders helpt om hun kinderen uit het criminele circuit te houden?
---
RT @avrotrosradar@twitter.com
Ouders die de opvoeding laten versloffen en hun kind laten ontsporen, moeten dat voelen in hun portemonnee, vindt regeringspartij VVD.

radar.avrotros.nl/nieuws/item/
twitter.com/avrotrosradar/stat

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!