Follow

"Uw [...] wordt zo spoedig mogelijk behandeld." Maar wat is "zo spoedig mogelijk"? Deze week, in de komende weken, binnen uiterlijk 8 werkdagen, ergens in de komende maanden? Zo niks zeggend. Geef je klant/vraagsteller duidelijkheid.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!