Follow

Symptoombestrijding: oorzaak ligt bij armoede, met alle gevolgen van dien. Kinderen leren groente telen is daar niet de oplossing voor.
---
RT @dvhn_nl@twitter.com
De Tweede Kamer daagt gemeenten in krimpgebieden uit het belang van een gezonde leefstijl bij de inwoners tussen de oren te krijgen buff.ly/2N69NFD
twitter.com/dvhn_nl/status/117

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!