Follow

Moest via een zoekmachine er weer achter komen wat de nieuwe naam van De in ook al weer was. Blijf er bij dat "Spot Groningen" een domme naam is.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!