Follow

RT @N_is_Een@twitter.com
De Franse uitgevers die zo hard lobbyden voor het gehate zijn nu boos op dat hun nieuws uit de Franse zoekresultaten verdwijnt.

Het binnenharken van gratis geld is dus mislukt, maar wij zitten wél opgescheept met EU-censuurwet. boingboing.net/2019/09/26/tota

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!