Follow

Pff, kom net het mailtje tegen dat mijn lidmaatschap bij @NLLGG@twitter.com bevestigd (toen nog geschreven door @pvollebr@twitter.com). Is al weer 10 jaar geleden zeg. Over een half jaar zit ik dus 9 jaar in het bestuur.

@rvansleen Hmm, is dat wel in overeenstemming met de statuten ...?

@darkstar Ja hoor, een bestuurstermijn duurt twee jaar, maar dan mag diegene er voor kiezen om zich opnieuw verkiesbaar te stellen. Ik ben vier keer herkozen. nllgg.nl/statuten

@rvansleen ah, OK. Ik was er na de derde keer toen mee gestopt, waren ook andere tijden :)

@darkstar Het zijn zeker andere tijden, maar ik denk dat sommige dingen altijd hetzelfde zullen blijven. Ik ben er nog niet over uit hoe lang ik er nog in blijf. De vraag komt natuurlijk wel eens voorbij, meestal tegen het einde van een termijn. Maar ik vind het (over het algemeen) erg leuk om te (blijven) doen.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!