Follow

Cijfers laten zien dat er meer ongelukken gebeuren. Zijn er cijfers naar de oorzaak? Waar ze gebeuren? Omstandigheden? Kan er een totaal beeld geschetst worden alsjeblieft?
---
RT @BNR@twitter.com
Waar Nederland acht jaar geleden nog als vierde eindigde op de Europese ranglijst van meest verkeersveilige landen, kwam Nederland dit jaar op een schamele elfde plaats terecht.

bnr.nl/nieuws/mobiliteit/10390
twitter.com/BNR/status/1177256

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!