Follow

"In totaal werd er 87x proces-verbaal opgemaakt waarvan 67x voor het vasthouden van een elektronisch apparaat onder het rijden." - jammer dat het nodig is, maar zie het dagelijks gebeuren 112groningen.nl/Groningen/nieu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!