Follow

Regionale omroep/nieuws-sites (in dit geval @rtvnoord@twitter.com) die dan hun berichten niet/nauwelijks taggen, maar vervolgens wel de tags gebruiken om "dossiers" te laten zien. Bijvoorbeeld, onder artikel over verbod op rookruimtes: "Meer over dit onderwerp: Groningen". Euhhhh, ja.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!