Follow

RT @chrisklomp@twitter.com
Straks met 70 km/h over de A4 bij Amsterdam, terwijl de met kerosine volgeladen toeristenkisten over je hoofd razen.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!