Follow

RT @MrsvanP@twitter.com
Hoop volwassenen op twitter die het nodig vinden cynisch te doen over jongeren die zich zorgen maken over hun toekomst. Dan ben je dus echt een ouwe lul, als je het niet meer nodig vindt je druk te maken

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!