Follow

RT @bitsoffreedom@twitter.com
'We zijn niet vrij zolang vijf techbedrijven het digitale ecosysteem domineren'

Lees het afscheidsinterview van onze vertrekkend directeur Hans de Zwart in het @nrc@twitter.com

nrc.nl/nieuws/2019/10/01/ten-s

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!