Follow

RT @plasticsoupfoun@twitter.com
Microplastics kunnen de placenta van de mens binnendringen. Dat is nog nooit eerder aangetoond. De @volkskrant@twitter.com publiceert de eerste universitaire onderzoeksresultaten die vandaag op de in Amsterdam worden gepresenteerd.
volkskrant.nl/nieuws-achtergro

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!