Follow

Moi eem! Bij @opwgroningen@twitter.com (ik en mijn twee fantastisch leuke bestuurscollega's) zijn we op zoek naar mede-wijkbewoners. Voor het , andere leuke activiteiten of soms ook wat serieuzere business. Woon of kom je vaak in de , verspreid de tweet. 💚
---
RT @opwgroningen@twitter.com
De BO is nu d@opwgroningen@twitter.comsterk 💪. Wij doen samen het BO-werk, naast gezin/werk/andere activiteiten. Daaro…
twitter.com/opwgroningen/statu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!