Follow

Je mag kennelijk bij @polgroningen@twitter.com met je busje (sorry, kenteken vergeten) asociaal andere weggebruikers aan de kant duwen en .

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!