Follow

RT @frank_brander@twitter.com
Ik weet niet wat jullie doen, maar hier wordt de begroting van @gem_groningen@twitter.com besproken door . Onder andere met het gebiedsprogramma groningen.begroting-2020.nl/p2

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!