Follow

RT @NLLGG@twitter.com
YES - Er komt weer een dag met en aan! 🐧 Zaterdag 16 november:
- Over
- : Software deployment
- Handige desktop applicaties
- Workshop
- , de baas in huis
ℹ️👉 nllgg.nl/bijeenkomst/20191116

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!