Follow

Wat ontzettend lachen om en rouwende ouders in een grap te verwerken. Niks mis mee. Jullie moeten in een scheur gelegen hebben. @thomasacda@twitter.com @NPO3@twitter.com

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!