Follow

RT @opwgroningen
Drie dagen 🎪 in hartje . het JOP-terrein. Beleving, gezelligheid, lichtjes, optredens. 🤹 Voor iedereen, jong en oud. Toegang gratis. Dagen en tijden:
13 dec: 16.00–21.00
14 dec: 14.00–21.00
15 dec: 14.00–18.00
winterfestivaloosterparkwijk.n

· Moa · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!