Follow

RT @bitsoffreedom
Basisscholen maken massaal gebruik van @Google software, computers en accounts.

Van jongs af aan ben je dus al in het vizier van de datagigant 🚸 Tijd om in te grijpen? 🛑

rtlnieuws.nl/editienl/laatste-

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!