Follow

RT @KarinSpaink
Niet alleen internet gaat gebukt onder het marktdenken. @marleenstikker: ‘We hebben inmiddels zowat alles vermarkt: onderwijs, zorg, milieu, wetenschap,’ – ook aandacht, zou ik daaraan toevoegen– ‘en haast niemand zet zich nog in voor publieke waarden.’

spaink.net/2019/12/04/geef-bur

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!