Follow

RT @opwgroningen
5 december, avondje van acrobatische Pieten op je dak. Volgende week zijn de Pieten vertrokken. Toch valt er bij dan bij te genieten van acrobatiek 🤸‍♀️ en andere leuke, spannende acts! 🎭
winterfestivaloosterparkwijk.n - binnenkort het programma online!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!