Follow

RT @opwgroningen
Het is vandaag nationale vrijwilligersdag! 💚 Wist je dat er dagelijks vele vrijwilligers in de wijk actief zijn? Veel activiteiten voor jong en oud zijn zonder deze mensen niet mogelijk.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!