Follow

Mooi initiatief van Jan. 👏 Ik ook sta altijd open voor vragen. :)
---
RT @janvlug
Zou je eigenlijk ook willen overschakelen naar vrije software (), maar heb je vragen? Of weet je niet hoe te beginnen? Ineens of stapsgewijs? Of heb je tips of suggesties?

Laat het weten in een reply. Wie weet kunnen we elkaar verder helpen.
twitter.com/janvlug/status/120

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!