Follow

RT @NLLGG@twitter.activitypub.actor
Jawel, dit weekend is het dan ein-de-lijk zo ver! De eerste bijeenkomst van de NLLGG van dit decennium. Voor iedereen die en / gebruikt of wil gebruiken. Vanaf 10:00 kan je bij ons terecht aan de Tamboersdijk 9 in Utrecht.
nllgg.nl/bijeenkomst/20200118

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!