Follow

RT @hessel_koster@twitter.activitypub.actor
Best wel wat kritische opmerkingen over besluit van @NS_online@twitter.com om reguliere dienstregeling te rijden, maar de extra spitstreinen niet. Waarom doen we dat?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!