Follow

Ongelooflijk triest. Nog maar even daargelaten of het opzettelijk is of niet. Voor de onschuld: wil je dieren voeren, ga dan vrijwilligen bij een kinderboerderij oid. Dan geef je ze tenminste het voer wat voor hun bedoeld is. En gooi je eigen groenafval gewoon in de container.
---
RT @dvhn_nl
Kudde herten vergiftigd in Dierenweide Beilen buff.ly/2Wk4Rkv
twitter.com/dvhn_nl/status/123

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!