Follow

RT @SIDN@twitter.activitypub.actor
Door een kwetsbaarheid in de e-mailbeveiliging lukte het cybercriminelen mails te versturen uit naam van het RIVM en de Rijksoverheid. Dit fenomeen heet e-mailspoofing en is te voorkomen met behulp van de moderne e-mailstandaarden , en
rtlnieuws.nl/tech/artikel/5079

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!