Follow

RT @danielverlaan@twitter.activitypub.actor
Voor iedereen die Zoom wil/moet gebruiken: hier een handleiding om de dienst zo veilig en privacyvriendelijk mogelijk te gebruiken.

De guide heeft het o.a. over wachtwoorden, 'Zoombombing' en de optie waarmee de aandacht van deelnemers wordt getracked:

eff.org/deeplinks/2020/04/hard

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!