Follow

RT @meneer@twitter.activitypub.actor
Wat ik niet snap: extreem veel aandacht voor privacy enhancement technology bij zo'n corona app, terwijl privacy by design toch betekent: juist geen, of in ieder geval zo min mogelijk persoonsgegevens verwerken.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!