Follow

RT @LoesjeNL@twitter.activitypub.actor
Er is een nep-Loesje-poster in omloop "wel fijn dat je die corona app niet op je jas hoeft te naaien". Ik neem er heel graag meer dan anderhalve meter afstand van. Het is niet mijn stijl en ik baal ervan dat de schrijver niet het lef had om z'n eigen naam eronder te zetten
Loesje

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!